Strategic Framework for Policy Engagement

การบริหารการมีส่วนร่วม ผ่านการถ่ายทอดเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายได้จริง ผู้มีอำนาจตัดสินใจการให้ความเห็นชอบต่อนโยบายและการดำเนินการตามนโยบาย เทคนิคการมอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย

Date

Aug 26 2022

Time

13:00 - 17:00