Resilience Future

การจับสัณญาณแนวโน้มของอนาคตและความไม่แน่นอนของหัวข้อที่สนใจพัฒนาเป็นนโยบาย เพื่อทำความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อสภาพความท้าทายของปัญหาที่สนใจในอนาคต (Future Insight) การคาดการณ์อนาคตที่เป็นไปได้ของเรื่องนั้น (Alternative Future) เพื่อเพิ่มมุมมองโอกาสและความท้าทายในอนาคต

Date

Jul 01 2022

Time

10:00 - 17:00
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *