Policy Landscape

การมองประเด็นปัญหาและความท้าทายในองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ความต้องการ/เป้าหมาย ความสำคัญ และกลไกความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และระบบนิเวศของปัญหาและความท้าทาย

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Jul 08 2022

Time

13:00 - 17:00