Policy Landscape

การมองประเด็นปัญหาและความท้าทายในองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ความต้องการ/เป้าหมาย ความสำคัญ และกลไกความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และระบบนิเวศของปัญหาและความท้าทาย

Date

Jul 08 2022

Time

13:00 - 17:00
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *