Policy Inspiration

นวัตกรรมนโยบายตัวอย่างที่มีกระบวนการออกแบบที่ดี มีความเข้าใจถึงปัญหา ระบบนิเวศของนโยบายนั้น กำหนดของเขตอย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการออกแบบที่มีส่วนร่วม มีการทดลองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนได้จริง เกิดผลลัพธ์อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

Date

Jun 17 2022

Time

10:00 - 17:00
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *