Policy in the Sciences of Stories

ภูมิทัศน์ใหม่ของการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต แนวทางการการสร้างเรื่องราวเพื่อนำเสนอนวัตกรรมนโยบายให้ได้รับความสนใจ ให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจต่อนโยบายของผู้กำหนดนโยบาย (Policymaker) ผู้ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากนโยบาย

Date

Sep 09 2022

Time

13:00 - 17:00
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *