From Policy to Innovation Policy

หลักคิดเชิงนโยบาย (Policy Thinking) การแปลงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความท้าทายทางสังคมเป็นนโยบาย แนวทางการคัดเลือกหัวข้อสำหรับพัฒนานโยบาย ภาพรวมของกระบวนการออกแบบนโยบายที่มีความเป็นนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทของระบบนิเวศนโยบาย มีความเป็นไปได้ และมีผลกระทบสูง

Date

Jun 24 2022

Time

13:00 - 17:00