Empathy-the Policies Insight

ความสำคัญของการเข้าใจมนุษย์เพื่อการทำความเข้าใจความต้องการและปัญหาที่แท้จริง และหลักการมองมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-centered) ความไร้เหตุผลของพฤติกรรมมนุษย์และองค์กร กระบวนการค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมบนฐานการมองมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

Date

Jul 22 2022

Time

10:00 - 17:00