Co-creation for Policy Design

แนวคิดการสร้างไอเดียทางออกที่หลากหลายของปัญหา (Ideation) การพัฒนาทางออก (Solution) ของความท้าทายและปัญหาที่สนใจ และการทดสอบต้นแบบนโยบายที่พัฒนาขึ้น (Prototype) กับกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ตัวอย่างกรณีศึกษานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จจากการออกแบบผ่านการมีส่วนร่วม

Date

Aug 05 2022

Time

13:00 - 17:00