About Us

การออกแบบ

ร่างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
สำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐ และเอกชน รุ่นที่ 1

โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนชุดความคิด และวิธีการพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดและเป็นนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้นำในระดับสูง เพื่อให้มีทักษะ มีแนวคิดวางรากฐานการคิดแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy innovation) ในบริบทของสาธารณะที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้นำจากภาคเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสในการได้ลองดำเนินการตามแนวคิดและรูปแบบใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา มีความยืดหยุ่นกว่าในหลาย ๆ ด้าน ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ยังต้องการให้เกิดประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายผู้นำนวัตกรรมในอนาคต ที่จะสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบายได้ในที่สุด

TARGET ATTENDANT

  • ผู้บริหารระดับตัดสินใจนโยบายและระดับกลาง
  • หน่วยงานภาครัฐ
  • ภาคเอกชน
  • การเมือง
  • ทหาร / ตำรวจ
  • สื่อมวลชน