scroll-down

5 inside a course

icon-1

สร้างคนให้เป็น The next change maker

icon-2

รวมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ

icon-3

เป็นพื้นที่รังสรรค์ความคิด (Co Creation) ในเชิงนวัตกรรม และพื้นที่ของการสร้างโอกาสในการนำร่องนวัตกรรม (Sandbox)

icon-4

ผลักดันนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Innovation Policy) เกิดขึ้นได้จริง

icon-5

สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาครัฐ และเอกชน (Policy Network)

PPCIL #2

เปิดรับสมัคร PPCIL รุ่นที่ 2

VTR Open PPCIL #1

Interview Week 1 (26.09.2019)

PPCIL#1 Interview Week 2

Interview Week 2

PPCIL#1 Interview Week 2

Interview Week 2

PPCIL#1 Interview Week 2

Interview Week 2

PPCIL#1 Interview Week 5


Interview Week 5

PPCIL#1 Interview Week 8


Interview Week 8

HiLight PPCIL #1


Director

Lecturer
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่ปรึกษาหลักสูตร

Course

Instructor

Lecturer
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการหลักสูตร
Lecturer
ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Lecturer

วิทยากร

Lecturer
คุณปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการก.พ.ร
Lecturer
คุณกรณ์ จาติกวนิชย์
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
Lecturer
ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
Lecturer
Mr.Naubahar Sharif
Associate Professor of Social Science and Public Policy at HKUST
Lecturer
Mr.Renaud Meyer
Resident Representative, UNDP
Lecturer
Mr.Rushdi Abdul Rahim
Senior Vice President, MIGHT MALAYSIA
Lecturer
คุณปานหทัย จงพาณิชย์กุลธร
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร, GET Thailand
Lecturer
พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Lecturer
ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล
ผู้อำนวยการวิจัย (ด้านการมองอนาคต) FutureTales Lab โดย MQDC
Lecturer
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
รองอธิการบดี, สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
Lecturer
คุณธราธร รัตนนฤมิตรศร
รองประธานกรรมการบริหาร, สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation, TFF)
Lecturer
คุณประกาย ธีระวัฒนากุล
กรรมการบริหาร, สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation, TFF)
Lecturer
ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
อาจารย์คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Lecturer
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Digital Transformation, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
Lecturer
ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
รักษาการผู้อำนวยการ, สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

Lecturer
Mr.Mushtaq Ahmed Memon
Regional Coordinator for Resource Efficiency for Asia Pacific, UN Environment
Lecturer
คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์
รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ, พรรคประชาธิปัตย์
Lecturer
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัยและผู้อำนวยการ, ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาลัยหอการค้าไทย
Lecturer
ดร.อรอร ภู่เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Lecturer
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
Lecturer
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดี ฝ่ายความยั่งยืน และบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Lecturer
ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
Lecturer
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล
รองเลขาธิการ, สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Lecturer
คุณปรเมศวร์ ฟูมูลเจริญ
Intrapreneurship Management Manager Novel Engine eXecution Team (NEXT) AIS
Lecturer
คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ทีทูพี
Lecturer
ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Lecturer
ดร.จิระพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Lecturer
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Lecturer
คุณแพรวา สาสุธรรม
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Lecturer
คุณนวพล วิริยะกุลกิจ
ผู้อำนวยการ สถาบันธุรกิจครอบครัวแห่งเอเซีย
Lecturer
คุณสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
รองผุ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
Lecturer
คุณวิจัย อัมราลิขิต
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม
Lecturer
คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา
Lecturer
คุณวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหนาคร

Coach

โค้ช

Coach
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
รองอธิการบดี, สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
Coach
คุณธราธร รัตนนฤมิตรศร
รองประธานกรรมการบริหาร, สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation, TFF)
Coach
คุณประกาย ธีระวัฒนากุล
กรรมการบริหาร, สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation, TFF)
Coach
ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล
ผู้อำนวยการวิจัย (ด้านการมองอนาคต) FutureTales Lab โดย MQDC
Coach
คุณทรรศนวรรณ บุญมาวิจิตร
ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ กรรมการบริหาร สนามกอล์ฟ นอร์ธเทิร์น รังสิต
 Program Liaison, East-West Center
Coach
คุณธวัฒชัย ปาละคะมาน
หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Coach
อาจารย์ วศิน ปั้นทอง
อาจารย์สาขาการเมืองการปกครอง, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Coach
อาจารย์ ดร.พบสุข ช่ำชอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และอาจารย์ประจำ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Testimonials

Awesome section description goes here.

คุณนนทโชติ ฉัตรสง่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตอนแรกเราก็คิดว่าการมาเรียนคงเป็นการมาเรียนรู้เทคนิคในการสร้างนวัตกรรมเป็นโปรดักส์ขึ้นมาเป็นชิ้นใหม่ ๆ ซึ่งพอมาได้เรียนแล้วมันเปลี่ยนโลกทัศน์ไปเลยว่า นวัตกรรมเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องการเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี มันอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ล้าสมัย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นแล้วมัน มี impact มาก ในคลาสเนี่ยผู้เข้าร่วมเรียน Background แตกต่างกันมาก ตอนแรกผมก็สงสัยว่ามันจะทำงานร่วมกันได้หรอ แบบจะขับเคลื่อนออกมาเป็นกลุ่มที่สร้างนวัตกรรมได้จริงหรอ ปรากฏว่า สุดท้ายพอมาได้เรียนได้ทำโปรเจคด้วยกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มันก็เกิด Calibration เกิด Synergy คนที่ Background แตกต่างกัน ก็คือมาช่วยเสริมกันได้ เกิดเป็นความประทับใจว่า แต่ละคนช่วยกัน มันทลายขีดจำกัดของคนที่มาจากหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง แทนที่จะทำงานคนเดียว ขับเคลื่อนนวัตกรรมคนเดียวโดด ๆ บางทีมันเกิดขึ้นได้ยาก ถ้ามันมีสะพานเชื่อมกับจากทั้งภาครัฐและเอกชน มาช่วยกัน อันนี้มันทำให้นวัตกรรมของประเทศเกิดขึ้นได้เร็วกว่า

เพิ่มเติม ▾ ซ่อน ▴
คุณเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนาใจ
นักวิชาการพาณิชย์, สำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักกสูตรนี้มีความครบเครื่องเรื่องของวิทยากรที่นำมุมมองที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้เรา และก็มีกลุ่มของผู้ร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนรวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย ทำให้เราเติมเต็ม เรื่องของวิชาการกับการประยุกต์ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการแก้ปัญหาทั้งมุมเศรษฐกิจ สังคมและเรื่องอื่น ๆ เราคาดหวังว่าเราจะนำโปรเจคที่เราคิดกัน เกิดการขับเคลื่อนทำงานร่วมกัน ต่างไปจากเดิม ที่ทำงานบูรณาการกันใช้องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาของประเทศ และทำให้เกิดมุมมองที่หลากหลายจากเดิมที่เรามองด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก เราก็จะมองในมุมของสังคม มองมุมของภาคประชาสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะในการที่เรามารับฟังในมุมที่หลากหลายจากหลาย ๆ ท่าน เราจะทำให้เห็นว่าแต่ละเรื่องมันเชื่อมโยงกัน และก็จะเปิดมุมมองและ mindset และ solution ปัญหาใหม่ ๆ

เพิ่มเติม ▾ ซ่อน ▴
คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย
ผู้สื่อข่าว รายการข่าวสามมิติ
ผู้ก่อตั้ง The Reporters

ความรู้จากวิทยากรต่าง ๆ ที่รู้สึกแบบได้ความรู้ที่มากกว่าที่เราคาดหวัง อย่างวิทยากรบางท่านเราอาจเคยพบเจอเคยสัมภาษณ์แล้ว เคยรู้จักเคยฟัง แต่พอมาฟังในหัวข้อการพูดคุยต่าง ๆ มันก็ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเรามากและก็หลาย ๆเรื่องเป็นความรู้ที่น่าสนใจรู้สึกว่าในเรื่องของวิทยากรต่าง ๆ เนื้อหาสาระการเรียน มันเกิดประโยชน์ สำคัญอีกเรื่องว่าเพื่อน ๆ น่ารัก เรียนที่นี่รู้สึกว่าอยากเจอเพื่อน ๆ ไม่อยากขาดเรียนเลย และเราได้คาดหวังในการที่เรามาเรียน จะมีส่วนช่วยในการไปเปลี่ยนแปลงให้เกิดการแก้ไขปัญหาในหลายเรื่อง ๆ ในเฉพาะรื่องของ policy เพราะว่าคนที่มาเรียนก็เป็นผู้บริหาร ในหลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะภาครัฐและเอกชนรวมถึงที่สำคัญคือการทำงานในลักษณะของ policy มันต้องอาศัยความเชื่อมโยงกัน บางครั้งการผลักดันนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามันไม่เห็นด้วยเห็นพร้อมกันในหลาย ๆ หน่วยงาน มันก็ไม่สำเร็จ ถ้ามีหลายภาคส่วน มาคิดช่วยกันคิดค้น หาอะไรใหม่ ๆ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการสร้างนโยบายใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศของเรา ก็คิดว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่คิดว่าได้ผลหลังจากที่เรียนแล้วอาจจจะได้นโยบายใหม่ ๆ หรือ innovation ใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยกันพัฒนาประเทศได้

เพิ่มเติม ▾ ซ่อน ▴
พ.ต.ท.วรภัทร สุขไทย
รองผู้กำกับการ (สอบสวน)
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ดังนั้นสิ่งที่คาดหวัง ต้องการพัฒนาตนเองสมกับชื่อของหลักสูตร และเพิ่มเติม Connection จากรายชื่อผู้เข้าอบรม มีทั้งผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นสายการเมือง ราชการ ธุรกิจ รวมถึงสายนักข่าว ผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยครับว่า การคัดเลือกผู้เข้าอบรมของหลักสูตรนี้ เขาคัดเลือกได้เก่งมาก ตัวผมเองก็อบรมมาหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นของตำรวจ ทหาร หรือเรียนปริญญาโทตามสถาบันต่าง ๆ ซึ่งตรงนั้นเองการคัดกรองผมยังมองว่าที่นี่มีคุณภาพมากที่สุด เพราะว่าทุกคนที่มาเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งสิ้น แต่ที่มันได้มากกว่านั้น เราได้ความรู้แต่ละคนเนี่ยข้อเสนอข้อคิดเห็นแต่ละคนในการนำมาต่อยอด เราไม่ต้องปูพื้นใหม่เลย พวกเขามีกันอยู่แล้ว คือถ้าความคิดเห็นแต่ละคนเขาสามารารถคอมเม้นท์ได้เลย เขามีความต้องการยังไง ข้อเสนอแนะยังไงหรือมี solution ในการแก้ปัญหายังไง อาจารย์ที่มาสอนแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านนวัตกรรมด้านการคิดค้นประดิษฐ์ อะไรใหม่ ๆ ให้กับสังคมไทย เรียกได้ว่าเป็นรูปธรรม ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเอง อย่างเช่นอ่านหนังสือหรือเข้าเว็บต่าง ๆ อันนั้นมันก็เป็นแนวคิดที่ยังไม่เป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาและก็เพื่อให้แนวควาวมคิดเพื่อไปต่อยอด แต่พอมาเรียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หลักสูตร PPCIL#1 เราจะเห็นความแตกต่างคือคนที่มาเขาประสบความสำเร็จจริง ๆ คนที่เขา success จริง ๆ เป็นนวัตกรรมแนวหน้าของเมืองไทย มีหลายๆคลาสที่ผลประทับใจมาก ๆ อย่างเช่น อาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ท่านเองเป็นคนที่เก่งมาก ๆ และก็มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจากต่างประเทศ และสามารถนำมาใช้กับประเทศไทยได้ด้วย ตรงนี้เองนี้แหละครับที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่า และก็ให้ความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนได้อย่างแท้จริง

เพิ่มเติม ▾ ซ่อน ▴